您现在的位置:情感口述 > yabo sport

给战斗者(在没有灯光),原文翻译

发布时间:2019-05-27 21:41编辑:本站原创阅读(168)

  {主支援键词}

  给战役者(在没有灯光)拼音解读:【gěizhàndòuzhě】zàiméiyǒudēngguāngméiyǒurèqìdewǎnshàng,wǒmendǐdírénláile,cóngwǒmendǐshǒulǐ,cóngwǒmendǐhuáibàolǐ,bǎwúzuìdehuǒbàn,guānjìnqiángbàodeshānlán。 tāmenshēnshàngluǒlùzheshāngbā,tāmenyǒngyuǎnhūxīzhechóuhèn,tāmenchàndǒu,zàidàlián,zàimǎnzhōudeyěyínglǐ,rànghēlejiǔdechīleròudecánrěndezǒngguǎn,yòngtādǐdāo,xīxìzhe──huāngwúdeshēngmìng,jīèdexuè……yīqīnàiderénmín!rénmín,zàilúgōuqiáo……zàifēngtái……zàizhèbēijùdezhǒngzúshēnghuózhedenánfāngyǔběifāngdedìdàilǐ,bèirìběndìguózhǔyìzhědǐqiāngshāchìxǐngle…………èrshìkāishǐlewěidàzhàndòudeqīyuèhē!qīyuè,wǒmenqǐláile。 wǒmenqǐláilefǔmóbēifèndeyǎnjīngya;wǒmenqǐláile,róucāhóngsèdejiǎogēn,yǔhēisèdeshǒuzhǐya!wǒmenqǐláile,zàixuèdenóngchǎngshàng,zàixuèdeshāmòshàng,zàixuèdeshuǐliúshàng,shǒuwàngzhezhōngbù,biānjiāng。 jīngguòbīngxuě,jīngguòyānwù,yáoyuǎndìyáoyuǎndìwǒmenhūhuànzheàiyǔxìngfú,zìyóuhéjiěfàng……qīyuèwǒmenqǐláile,hūxiàodehéliúhē,pànbiàndetǔdìhē,bàolièdehuǒyànhē,héyīnggāijīdòngzàizhèqīcǎndedìshàngdefùhuódegēhē!yīnwéiwǒmenshìshēngzhǎngzàizhōngguó。 zàizhōngguó,rénmíndeyòuérxūyàobǔyǎngya,rénmíndeshēngqúnxūyàochùmùya,rénmíndeshùmùxūyàokǎnfáya,rénmíndehémàixūyàoshōuhuòya!zàizhōngguó,wǒmenhuáiàizhe──wǔyuèdemàijiǔ,jiǔyuèdemǐfěn,shíyuèderánliào,shíèryuèdeyāncǎo,cóngcūnluòdǐjiālǐcóngsìwànwànwǔqiānwànlínghúndǐhuànxiǎngdelǐngyùlǐ,piāosànzhezǔguóderèqíng,zǔguódefēnfāng。

  měitiānměitiān,wǒmenyàoshōucáng──zàizìjǐdedàdìshàngfǎngzhīzhedezǔguódebáimázǔguódelánbù,…………yīnwéiwǒmenyàohuózhe,yǒngyuǎndìhuózhe,huānxǐdìhuózhe,zàizhōngguó。 sānwǒmenshìwěidàdezhōngguódǐwěidàdeyǎngzǐhē!wǒmencéngjīngzàiyángzǐjiānghéhuánghédǐrèzàodeshuǐliúshàng,yáoqǐbǔyúdemùchuán;wǒmencéngjīngzàiwūlánhādáshātǔyǔnánbùcǎodìdezhōuwéi,fùqǐzheshòulièdeqìjù;qiángzhuàngdeshǎonǚ,céngjīngzàiyàxìyàyèjiānránshāodegōuhuǒdǐyěxìngdelièyàndǐzuǒyòu,kàojìnfǎngchē,xīnqíndìfǎngzhīzhe………………wǒmencéngjīngyòngjīngǔ,yòngjǐgǔ,kāikuòzhe──cūlǔdezhōngguó。

  wǒmen,lǎnduòma?fànzuìma?wǒmen,méiyǒushēnghuódequánlì,yǔzìyóudefǎlǜma?wéishíme──qīnàiderénmín,búnéngkuānchǎngdìhuóxiàqù,píngāndìhuóxiàqùne!sìwěidàdezǔguó,bēijùderìzǐláile,bàofēngyǔláile,dírénláile……díréntūpòzhehǎiànhéguānkǎ,cóngtiānjīn,cóngshànghǎi。 dírén,sànbùzhezhàdànhéwǎsī,dàotiányuán,dàochízhǎo。 dírénláile,èxiàozhe,zǒuxiàngwǒmen。 èxiàozhe,sǎoshè,jiǎoshā。 tāyàozǒuguòwǒmensìwànwànwǔqiānwànbèihàisǐledewúshēngxīdeshījùshàngbōzhewǔshìdàodǐshènglìdefàngdàngdehūhǎn……jīntiān,nǐjiānggàosùwǒmenyǐzhàndòuhuòzhěyǐsǐne?wěidàdezǔguó!wǔwǒmenbìxūzhàndòule,zuótiānshìnuòruòde,shìcǎnhūde,shìzhèngzhādesìwànwànwǔqiānwànhē!dòuzhēnghuòzhěsǐ……wǒmenbìxūbáchūdíréndedāorèn,cóngzìjǐdexuèguǎn。

  wǒmenrénxìngdehūxī,búnéngtíngzhǐ;xuèròudehángliè,búnéngchāisàn;fùchóudeqiāng,búnéngniǔduàn;yīnwéiwǒmenbúnéngqūrǔdìhuózhe,yěbúnéngqūrǔdìsǐqùya………………yángbèiyǎnfùle,jiāngtǔdefēnghuǒ,zàishēngzhǎngzhe;bǎolěibèipòhuàile,xiōngdìdeshīhái,zàiduījīzhe;qīnàiderénmín,ràngwǒmenzhànzhēng,gèngwánqiáng,gèngjiānrèn。

  liù…………wǒmenwǎngnǎlǐqù?zàishìjiè,méiyǒudàdì,méiyǒuhǎihé,méiyǒuyìzhì,fúpúdìhuózheyěshìsǐya!jīntiānya,ràngwǒmensǐba,dànbìxūfùchūwǒmenzuìhòudelínghún,dàobǎohùzǔguódeshénshèngdegēshēngqù……qīnàiderénmín!qīnàiderénmín!zhuāchūmùchǎnglǐqiángjiǎolǐnígōulǐwǒmendewǔqì,tǐngqǐwǒmenbèihuǒkǎode,bèibàofēngyǔlínde,bèibiānzǐchōudǎdexiōngpú,dòuzhēngba!zàidòuzhēnglǐ,shènglìhuòzhěsǐ……qīzàishīpiānshàng,zhànshìdǐfénchǎnghuìbǐnúlìdǐguójiāyàowēnnuǎn,yàomíngliàng。 (yīèr.èrsì.yījiǔsānqī.wǔchāng)。

  上一篇:给我最爱最想的呐个人

  下一篇:给教师的100条建议读书笔记2300字